Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

KONZULARN DANI 2023
Po već ustaljenoj praksi, ovogodišnji konzularni dani će biti organizovani 6. (?) maja od 10:00 – 15:30 (?) u Turkuu.
(Očekujemo potvrdu tačnoga dana, mjesta i vremena održavanja)
Prošlogodišnji konzularni dani su bili organizovani u Turkuu na adresi: Läntinen Pitkäkatu 31, Turku ( Vidi kartu )
Obavještenje o konzularnim danima je objavleno:
     1. Na stranicama DKP (Ambasade) Stockholm
     2. Na fb stranici BKC:a Turku
==>>  PDF- Dokument      
PRIJAVE KOJE BUDU DOSPJELE NAKON 03.05.2023. GODINE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE
Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!
 
Konzularne usluge
-   Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH.
    (Fotografisanje, uzimanje potpisa i otiska prsta.)
-   Prijem zahtjeva za evidenciju JMBG (jedinstvenog matičnog broja građana) BiH;
-   Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji
 
Izrada novih putnih isprava:           Detalnije na stranici Ambasade: https://www.bihambasada.se/zahtjev-za-izdavanje-pasosa/
Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati slijedeće dokumente (kopirane):
-   Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja.
      -  Ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju važeće BiH lične karte.
  Osobe koje imaju isteklu ličnu kartu a koja je istekla nedavno Ambasada će prihvatiti u rad fotografisano ili skenirano uvjerenje o državljanstvu i rodni list, da bi građani izvadili dokumente. U ovom slučaju kontaktirajte Ambasadu BiH u Stokholmu. (broj telefona i e-mail na dnu stranice)
      -  Ukoliko lice ne posjeduje važeću ličnu kartu treba dostaviti rodni list i uvjerenje u državljanstvu BiH ne starije od 12 mjeseci.
  To vam može izvaditi neko u BiH i poslati poštom. (Zamolite da vam fotokopiraju ili fotogtafišu dokumente i te dokumente da dostave do vas te da ih vi proslijedite Ambasadi sa ostalom dokumentacijom kako bi ubrzali proces pripreme u Ambasadi koja je potrebna da bi se izdao pasoš.)
-   Kopiju dokumenta o regulisanom boravku u Finskoj (važeća boravišna dozvola ili drugi dokaz o regulisanom boravku u Finskoj)
-   Za maloljetna lica potreban je rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine.
-   Dokaz o uplati konzularne takse (kopiju uplatnice)
-   Broj telefona
Dokumente poslati na e-mail: amir.karahodza@mvp.gov.ba ili putem pošte na adresu: Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (Dokumenti trebaju dospjeti najkasnije do srijede, 04.05.2022. godine)
Cijenovnik usluga:
Usluga   Cijena [€]   poštarina [€]
Putna isprava/pasoš za  punoljetna lica
za maloljetna lica od 3-18 godina
za djecu do 3 godine
129,00*
78,00*

73,00*
  (*Slanje dokumenata poštom
na adresu u Finskoj  košta
15,00 [€]
Izdavanje putnog lista izdaje se samo u nužnim/hitnim slučajevima (vidi više) 27,00    
Poštanski troškovi slanja dokumenata za dva ili više članova porodice koji žive na istoj adresi su isti (15,00 ).
Na primjer ako se dokumenti izdaju za oca, majku i maloljetno dijete uplata iznosi: 129 + 129 + 78 + 15 = 351,00
IBAN broj računa za uplate:  SE1360000000000811625788      
Ovjere dokumenata (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.):
Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)
u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:
 - Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)
 - Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
 - Dokaz o uplati konzularne takse (kopiju uplatnice)
Cijenovnik usluga ovjere dokumenata:
Usluga Cijena [€]   Dodatne informacije
Izjave, potvrde, potvrde o životu i sliöno
Punomoć
26,00 
11,00
 
Ovjere kopija dokumenata 6,00*   * Prva strana 6,00  EUR,
   svaka slijedeća 3,00 EUR
Ovjera saglasnosti roditelja
27,00
 
   
IBAN broj računa za uplate: SE1360000000000811625788      
Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Ambasadu BiH u Stockholmu, svakim radnim danom u periodu od 13:00 do 15:00, putem telefona na broj +46 8440 0540 ili putem e-maila amir.karahodza@mvp.gov.ba
  Potpuni podaci za uplate:
Bankgiro kod Handelsbanken broj 6111-811-625788
Swift: HANDSESS

IBAN: SE 1360000000000811625788
 
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja


Ako cijenite kvalitetu, onda je ovo mjesto za Vas